Địa chỉ: P2812, tầng 28, toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline : 0989 244 558

Tin tức Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH (Phần 1)

Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều người phân vân không biết nên thành lập công ty theo loại hình doanh nghiệp nào do chưa có những hiểu biết nhất định về cơ cấu tổ chức quản lý của mỗi loại hình doanh nghiệp. Mỗi loại hình công ty sẽ có cơ cấu tổ chức quản lý đặc trưng, phù hợp với những mục đích khác nhau của khách hàng khi thành lập doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản nhất về cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH.

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên do một thành viên làm chủ sở hữu công ty. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ góp vào công ty. Vì vậy, chủ sở hữu công ty TNHH phải tách bạch rõ ràng tài sản cá nhân của mình với tài sản của công ty.

Công ty TNHH sau hoàn thành các thủ tục và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ có tư cách pháp nhân.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trong công ty TNHH 1 thành viên mà cá nhân là chủ sở hữu cũng có sự khác biệt với cơ cấu quản lý trong công ty TNHH 1 thành viên mà tổ chức là chủ sở hữu.

Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân

- Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu bao gồm: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

- Chủ tịch công ty có thể là Chủ sở hữu hoặc là người do chủ sở hữu bổ nhiệm. Là người nhân danh công ty chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ trước pháp luật. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người làm Giám đốc, Tổng giám đốc.

- Giám đốc và Tổng giám đốc có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, ban hành các quy chế về nhân sự, tài chính, kế hoạch kinh doanh, cơ cấu tổ chức,... của công ty.

- Ở các doanh nghiệp nhỏ thông thường, chủ sở hữu công ty thường là Chủ tịch công ty kiêm nhiệm Giám đốc công ty và đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức

Về tư cách pháp nhân của chủ sở hữu là tổ chức trong công ty TNHH 1 thành viên. Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức có tư cách pháp nhân khi nó là một doanh nghiệp tham gia góp vốn. Đây là điển hình của mô hình công ty mẹ và công ty con, trong đó công ty mẹ là pháp nhân tham gia góp vốn để thành lập công ty con. Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức không có tư cách pháp nhân thường là các cơ quan nhà nước, dùng ngân sách Nhà nước để góp vốn thành lập công ty.

Vì tính chất đặc thù, tổ chức là chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên thường được tổ chức theo một trong hai mô hình:

- Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

- Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Kiểm soát viên được bổ nhiệm bởi chủ sở hữu công ty với nhiệm kỳ không quá 5 năm. Đây là chức danh chỉ áp dụng trong công ty có chủ sở hữu là tổ chức.

Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 5 năm. Các quyền và nghĩa vụ của hội đồng thành viên tương tự với chủ tịch công ty. Nhưng được quyết định bởi nhiều người.

Gửi bình luận
   

Đặt Lịch Hẹn

Quý khách vui lòng chọn lịch hẹn