Toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline : 0989 244 558

Tin tức Hội đồng quản trị công ty cổ phần có thể ra quyết định khi không duy trì được số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết không?

Theo Điều 157.8 của Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp của Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị trở lên tham dự. Tuy nhiên, không rõ là (1) số đại biểu này chỉ cần được đáp ứng khi bắt đầu cuộc họp hay (2) số đại biểu này phải được duy trì từ đầu đến cuối cuộc họp của Hội đồng quản trị. Nếu giải thích (1) được thông qua thì quyết định được thông qua bởi hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị vẫn có hiệu lực ngay cả khi số đại biểu dự kiến bị mất trong cuộc họp (ví dụ: một thành viên hội đồng quản trị rời khỏi cuộc họp).
Lập luận hỗ trợ giải thích (1) bao gồm:
Điều 157.8 của Luật Doanh nghiệp 2020 có thể được hiểu là số đại biểu dự kiến chỉ áp dụng khi bắt đầu cuộc họp Hội đồng quản trị. Luật Doanh nghiệp 2020 chỉ quy định quyết định của Hội đồng quản trị sẽ được thông qua nếu được quá nửa số thành viên Hội đồng quản trị tham dự tán thành. Không có yêu cầu cụ thể nào về số đại biểu quy định phải được đáp ứng tại thời điểm bỏ phiếu hoặc trong suốt cuộc họp của Hội đồng.
Theo Điều 157.11 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên Hội đồng quản trị phải tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Nếu thành viên Hội đồng quản trị rời cuộc họp Hội đồng quản trị khi cuộc họp chưa kết thúc, thì thành viên đó có thể vi phạm nghĩa vụ của mình. Theo đó, việc cho phép một thành viên HĐQT vi phạm nhiệm vụ của mình bằng cách bỏ họp HĐQT để cản trở HĐQT thông qua quyết định là không hợp lý; Và
Theo Luật Doanh Nghiệp 2020, quyết định của đại hội đồng cổ đông được tính bằng cách đối chiếu với số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết về quyết định có liên quan. Theo đó, khi xác định ngưỡng biểu quyết, Luật Doanh nghiệp 2020 dường như chưa tính đến yêu cầu về số đại biểu cần thiết tại thời điểm biểu quyết. Điều này là do các cổ đông tham dự nhưng không bỏ phiếu bao gồm cả những người rời đi trước cuộc họp đều bị loại trừ. Cách tiếp cận này có thể áp dụng tương tự như đối với một quyết định của Hội đồng.

Gửi bình luận
   

Đặt Lịch Hẹn

Quý khách vui lòng chọn lịch hẹn