Toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline : 0989 244 558

Tin tức Quyền của Cổ Đông Trong 90 Ngày Đầu Tiên Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Sau khi thành lập công ty cổ phần (CTCP), các cổ đông sáng lập của CTCP thường sẽ có 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Thời gian góp vốn) để thanh toán số cổ phần họ đã đăng ký khi thành lập CTCP ( Chia sẻ đăng ký). Theo Luật Doanh nghiệp 2020, có lý khi cho rằng trong Thời hạn góp vốn, các cổ đông sáng lập chưa thanh toán đầy đủ số Cổ phần đăng ký mua sẽ có tất cả các quyền của cổ đông, bao gồm cả quyền chuyển nhượng Số Cổ phần chưa được thanh toán. Tuy nhiên, việc soạn thảo Luật Doanh nghiệp 2020 có thể làm phát sinh quan điểm trong Thời gian góp vốn cổ đông, cổ đông sáng lập chỉ có quyền biểu quyết.
Sự mơ hồ nảy sinh từ hai quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020:
Điều 113.5 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định người góp vốn vào Công ty Cổ phần trở thành cổ đông của Công ty Cổ phần kể từ thời điểm (i) người đó hoàn tất việc thanh toán Cổ phần đăng ký mua và (ii) thông tin của người đó được ghi vào sổ đăng ký cổ đông , ngoại trừ quy định tại Điều 113.2 Luật Doanh nghiệp 2020; Và
Điều 113.2 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định trong Thời hạn góp vốn, số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ được xác định dựa trên số cổ phần họ đã đăng ký mua.
Đọc hai quy định, có thể lý luận rằng nếu cổ đông sáng lập chưa thanh toán đầy đủ số Cổ phần đăng ký mua trong Thời hạn góp vốn thì theo mặc định, cổ đông sáng lập sẽ không phải là cổ đông theo Điều 113.5 Luật Doanh nghiệp 2020, do đó sẽ không có bất kỳ quyền cổ đông nào (bao gồm cả quyền biểu quyết), ngoại trừ các quyền cổ đông được trao cho cổ đông sáng lập theo Điều 113.2 Luật Doanh nghiệp 2020. Vì Điều 113.2 Luật Doanh nghiệp 2020 chỉ nói về quyền biểu quyết nên theo đó quyền biểu quyết là quyền duy nhất được cấp cho cổ đông sáng lập.
Cách hiểu luật như vậy không phù hợp với giả định được xây dựng tại các quy định khác tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020 và hoạt động của Công ty Cổ phần như được quy định tại các phần khác của Luật Doanh nghiệp 2020 nói chung. Giả định nêu trên là trong Thời hạn góp vốn, các cổ đông sáng lập sẽ có tất cả các quyền cổ đông mặc dù họ chưa thanh toán đầy đủ số Cổ phần đăng ký mua. Nó có thể được tìm thấy trong các quy định sau:
Bản thân Điều 113.2 Luật Doanh nghiệp 2020 gọi cổ đông sáng lập là “cổ đông” chứ không phải “người góp vốn”; do đó, có thể đưa ra lập luận rằng (i) Điều 113.2 Luật Doanh nghiệp 2020 hàm ý rằng ngay cả khi cổ đông sáng lập chưa thanh toán đầy đủ số Cổ phần đăng ký mua thì họ vẫn được coi là cổ đông trong Thời gian góp vốn, do đó sẽ có tất cả các quyền lợi. quyền của cổ đông và (ii) việc Điều 113.2 Luật Doanh nghiệp 2020 chỉ đề cập đến quyền biểu quyết không giới hạn phạm vi quyền cổ đông được cấp cho cổ đông sáng lập trong Thời hạn góp vốn;
Điều 113.4 Luật Doanh nghiệp 2020 yêu cầu thành viên sáng lập không thanh toán số Cổ phần đăng ký có liên quan phải chịu trách nhiệm tài chính của Công ty Cổ phần bằng tổng mệnh giá của Cổ phần đăng ký cho đến khi vốn điều lệ của Công ty cổ phần được điều chỉnh giảm xuống của Cổ phần đăng ký chưa thanh toán. Bằng việc quy định nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần bằng tổng mệnh giá của Cổ phần đăng ký mua (bao gồm cả số Cổ phần đăng ký mua chưa thanh toán) đối với các cổ đông sáng lập, quy định này hàm ý rằng các cổ đông sáng lập được coi là đã thanh toán số Cổ phần đăng ký mua trong Thời gian góp vốn. , và do đó, được coi là cổ đông và có tất cả các quyền cổ đông trong thời gian đó; nhìn chung sẽ nảy sinh nhiều vướng mắc, hậu quả chưa thỏa đáng trong việc áp dụng Luật Doanh nghiệp 2020 nếu cổ đông sáng lập chỉ có quyền biểu quyết trong Thời hạn góp vốn. Ví dụ, nếu cổ đông sáng lập không có quyền triệu tập đại hội đồng cổ đông thì cổ đông sáng lập sẽ mất đi quyền quan trọng để bảo vệ lợi ích của mình; Và
Điều thú vị là tại Điều 47.2 và 47.5 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn được gọi là thành viên và được cho là có các quyền và nghĩa vụ của thành viên (không chỉ có quyền biểu quyết) tương ứng với tỷ lệ vốn cam kết góp của họ. 

Gửi bình luận
   

Đặt Lịch Hẹn

Quý khách vui lòng chọn lịch hẹn