Toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline : 0989 244 558

Tin tức Quy định pháp luật hiện hành về trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh giám đốc, tổng giám đốc

Giám đốc của công ty là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp và sẽ chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, giám đốc của công ty cổ phần còn phải chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị của công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trong nhiệm kỳ đó. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên của Hội đồng quản trị, đồng thời là người đứng đầu, đại diện cho Hội đồng quản trị.

Khoản 2 Điều 156 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

Điều 156. Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.”

Công ty đại chúng được quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019:

Điều 32. Công ty đại chúng

1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

b) Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.”

Khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về doanh nghiệp nhà nước như sau:

Điều 88. Doanh nghiệp nhà nước

1. Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

a) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.”

Cụ thể hơn, tại Khoản 2 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định rõ ràng:

Điều 275. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của 01 công ty đại chúng.”

Từ các quy định trên, có thể thấy trong công ty cổ phần Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức vụ Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Ngoại trừ trường hợp khi công ty đó là công ty đại chúng và công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Gửi bình luận
   

Đặt Lịch Hẹn

Quý khách vui lòng chọn lịch hẹn