Toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline : 0989 244 558

Tin tức Tổ chuyên gia và tổ thẩm định theo Luật Đấu thầu 2023

Trong quá trình đấu thầu, để giúp chủ đầu tư/bên mời thầu lựa chọn được nhà thầu phù hợp thì vai trò của tổ chuyên gia và tổ thẩm định là rất quan trọng. Dưới đây là những điều cần biết về tổ chuyên gia và tổ thẩm định theo quy định mới nhất của Luật Đấu thầu 2023, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024

1. Thành viên của Tổ chuyên gia và tổ thẩm định
 
Thành viên tổ chuyên gia và tổ thẩm định theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 19 Luật Đấu thầu 2023 là những người phải có tối thiểu 03 năm công tác thuộc một trong các lĩnh vực liên quan đến nội dung pháp lý, kỹ thuật, tài chính của gói thầu, dự án đầu tư kinh doanh và:

- Tổ chuyên gia: được chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu (đối với lựa chọn nhà thầu), bên mời thầu (đối với lựa chọn nhà đầu tư) thành lập hoặc giao nhiệm vụ thực hiện một hoặc các công việc sau:

· Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

· Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư;

· Thực hiện các nhiệm vụ khác trong lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư.

- Tổ thẩm định: được người có thẩm quyền, chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập hoặc giao nhiệm vụ kiểm tra, xem xét sự phù hợp với quy định pháp luật đối với một hoặc các nội dung sau:

· Kế hoạch tổng thể để lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

· Hồ sơ mời quan tâm, mời sơ tuyển, mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển và kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Về số lượng thành viên, pháp luật không quy định cụ thể mà chỉ đặt ra các yêu cầu kinh nghiệm đối với những người trong tổ chuyên gia, tổ thẩm định đấu thầu. Vì vậy, căn cứ theo quy mô, tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu mà chủ đầu tư/đơn vị tư vấn đấu thầu/bên mời thầu có thể quyết định về số lượng thành viên tham gia vào tổ chuyên gia, tổ thẩm định đấu thầu.

2. Trách nhiệm của tổ chuyên gia, tổ thẩm định

Tổ chuyên gia

Điều 80 Luật Đấu thầu 2023

Tổ thẩm định

Điều 81 Luật Đấu thầu năm 2023

- Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; đề xuất với bên mời thầu phương án xử lý tình huống trong trường hợp phát sinh tình huống trong đấu thầu (nếu có).

- Bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

- Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Hoạt động độc lập, khách quan khi tiến hành thẩm định.

- Yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan.

- Bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình thẩm định.

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, người có thẩm quyền, chủ đầu tư về kết quả thẩm định và các công việc được giao theo quy định tại Điều này.

- Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 
3. Tổ chuyên gia có cần có chứng chỉ đấu thầu không?

Trước đây, tại khoản 1 Điều 16 Luật Đấu thầu 2013, khoản 1 Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP [1] và Điều 14 Nghị định 30/2015/NĐ-CP [2] quy định cá nhân tham gia vào tổ chuyên gia cần phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, trừ trường hợp cá nhân đáp ứng các điều kiện sau: Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu; Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu; Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu; Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu. Trong trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành thì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.[P1]

Luật Đấu thầu 2023 có quy định nội dung này và cũng chưa có văn bản hướng dẫn mới, do đó hiện nay vẫn áp dụng theo quy định của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

4. Tổ thẩm định có cần chứng chỉ đấu thầu không?

Cũng tương tự như tổ chuyên gia, trước đây, tại khoản 1 Điều 16 Luật Đấu thầu 2013 quy định cá nhân tham gia vào hoạt động đấu thầu cần phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Đồng thời, tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT [3] quy định thành viên tham gia tổ thẩm định phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định pháp luật.

Luật Đấu thầu 2023 có quy định nội dung này và cũng chưa có văn bản hướng dẫn mới, do đó hiện nay vẫn áp dụng theo quy định của Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT.

5. Tổ chuyên gia đấu thầu có được lập hồ sơ mời thầu không?

Tại Điều 19 Luật Đấu thầu 2023 quy định:

Tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư thành lập hoặc giao nhiệm vụ để thực hiện một hoặc các công việc: lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư kinh doanh; thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Theo đó, lập hồ sơ mời thầu là một trong các công việc mà tổ chuyên gia được chủ đầu tư/đơn vị tư vấn đấu thầu/bên mời thầu giao nhiệm vụ thực hiện. Vì vậy, tổ chuyên gia đấu thầu được lập hồ sơ mời thầu.

[1] Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực từ 15/08/2014, hiện vẫn còn hiệu lực);

[2] Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (có hiệu lực từ 05/05/2015, hết hiệu lực ngày 20/04/2020);

[3] Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực từ 15/01/2016, hiện vẫn còn hiệu lực).Gửi bình luận
   

Đặt Lịch Hẹn

Quý khách vui lòng chọn lịch hẹn